Yıl : 2017 Cilt : 4 Sayı : 1

Tam Metin (PDF)

RİMSKİ-KORSAKOV’UN ŞEHRAZAT ADLI ESERİNDEKİ KEMAN SOLOLARI BAĞLAMINDA BAŞKEMANCININ GÖREVLERİ

Open Access

Öz

Bir orkestrada şeften sonra en yetkili müzisyen olan başkemancı, sahip olduğu sorumluluklarile o orkestranın işlevinde ve başarılı olmasında son derece önemli bir role sahiptir.Ülkemiz müzik literatüründe başkemancılıkla ilgili yayınlanmış bilimsel niteliktekikaynak sayısı oldukça kısıtlı sayıdadır. Bu makalenin amacı, başkemancılık görevi vebu bağlamda Rimski-Korsakov’un Şehrazat Senfonik Süiti’ndeki keman soloları üzerineicracılara faydalı olabilecek bir kaynak oluşturabilmektir. Yapılan literatür taramasında,konu ile ilgili yazılmış makaleler, kitaplar ve internet üzerindeki yazılı kaynaklar detaylıbir şekilde incelenmiştir. Başkemancılığın tarihi ve başkemancının görevleri irdelenmiş,Rimski-Korsakov’un hayatı ve Şehrazat Senfonik Süiti ile ilgili bilgiler verilmiştir. Birbaşkemancı için orkestra repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan Şehrazat’ınkeman sololarına, parmak numarası seçimi, yay kullanımı ve müzikal ifade ile ilgilifikirler ve öneriler ortaya konmuştur. Bu çalışmanın sonucunda, başkemancının, icrasıyapılacak eserdeki soloların çalınması, şefin müzikal fikirlerinin orkestraya aktarılması,yaylı çalgılar için yayların ve parmak numaralarının belirlenerek orkestranın çalışmadüzeninin sağlanması gibi farklı görevleri belirlenmiştir. Bu görevlerin en önemlilerindenolan keman sololarının icrası, enstrüman ve çalınacak eser üzerinde büyük hakimiyetgerektirmektedir. Şehrazat’ın sololarının icrasına yönelik farklı alternatifleri denemek birbaşkemancı için eserde arzu ettiği tınıya ulaşması yolunda yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler

Başkemancı   Rimski-Korsakov  

Sorumlu Yazar

Bahar Biricik

Yazarlar

Bahar Biricik

Kaynakça

 • Andai, D. (2011). A Contemporary Approach to Orchestral Bowings for the Concertmaster, University of Miami, Coral Gables, Florida: Doktora tezi, (Mart, 1, 2017), http:// scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/523/
 • Dicterow, G. (2008). Rimsky-Korsakov’s Sheherazade: Solo Violin Part, The Strad, Haziran 2008; (Mart, 2, 2017), http://www.violinexcerpts.com/wp-content/uploads/2012/07/ DicterowMasterclass.pdf.
 • Ferudunoğlu, L. (2004). Müziğe Giden Yol. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Hersenson, R. (1985). The Role of a Concertmaster, (Mart, 5, 2017), http://www.nytimes. com/1985/06/30/nyregion/the-role-of-a-concertmaster.html.
 • Michels, U., Vogel, G. (2013). Müzik Atlası. [Atlas Music]. İstanbul: Alfa Müzik.
 • Miller, M. H., Cockrell, D. (1991) History of Western Music. New York: Harpercollins College Outline.
 • Newman, G. (2014). The Anatomy of a Concertmaster: An Interview With The VSO’s
 • Dale Bertrop, (Mart, 5, 2017), https://w
Daha Fazla Göster

Detaylar

Submission : 15 Mar 2017

Published : 15 Haz 2017

Tam Metin (PDF)

CONCERTMASTER’S DUTIES IN RELATION TO THE VIOLIN SOLOS IN RIMKSY-KORSAKOV’S SCHEHERAZADE

Open Access

Öz

A concertmaster, as the musician that comes second to the conductor in an orchestra, hasa very important role in the functioning and the success of that orchestra. The number ofprinted academic resources about concertmastership in our country is quite scarce. Theaim of this article is to provide a useful resource for performers on concertmastership dutyand in relation, the violin solos in Rimsky-Korsakov’s Scheherazade Symphonic Suite.Literature review on this subject included the detailed examination of the articles, booksand written sources on the internet. The history of concertmastership and the duties of theconcertmaster were discussed; information on Rimsky-Korsakov’s life and ScheherazadeSymphonic Suite were given. Ideas and suggestions on fingering, bow selection andmusical expression were presented on the violin solos of Scheherazade, which is oneof the most important works for a concertmaster within the orchestral repertoire. As aresult of this study, concertmaster’s duties, as playing the violin solos in the work to beperformed, conveying the musical ideas of the conductor to the orchestra, writing thefingerings and the bows for the string sections and coordinating the working arrangementof the orchestra were determined. The performance of the violin solos, which is one of themost important of these duties, requires great mastery on the instrument and the work tobe performed. Trying out various alternatives for the performance of the Scheherazadeviolin solos will help a concertmaster reach the desired sonority.

Anahtar Kelimeler

Concertmaster   Scheherazade  

Sorumlu Yazar

Bahar Biricik

Yazarlar

Bahar Biricik

Kaynakça

 • Andai, D. (2011). A Contemporary Approach to Orchestral Bowings for the Concertmaster, University of Miami, Coral Gables, Florida: Doktora tezi, (Mart, 1, 2017), http:// scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/523/
 • Dicterow, G. (2008). Rimsky-Korsakov’s Sheherazade: Solo Violin Part, The Strad, Haziran 2008; (Mart, 2, 2017), http://www.violinexcerpts.com/wp-content/uploads/2012/07/ DicterowMasterclass.pdf.
 • Ferudunoğlu, L. (2004). Müziğe Giden Yol. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Hersenson, R. (1985). The Role of a Concertmaster, (Mart, 5, 2017), http://www.nytimes. com/1985/06/30/nyregion/the-role-of-a-concertmaster.html.
 • Michels, U., Vogel, G. (2013). Müzik Atlası. [Atlas Music]. İstanbul: Alfa Müzik.
 • Miller, M. H., Cockrell, D. (1991) History of Western Music. New York: Harpercollins College Outline.
 • Newman, G. (2014). The Anatomy of a Concertmaster: An Interview With The VSO’s
 • Dale Bertrop, (Mart, 5, 2017), https://w
Daha Fazla Göster

Detaylar

Submission : 15 Mar 2017

Published : 15 Haz 2017

Tam Metin (PDF)